доулы Украины

обучение и сертификация международного уровня

Ассоциацияпервая русскоязычная

организация обучающая
и объединяющая доул

работа на благо

помощь родителям и специалистам

в реализации их потребностей

мощное сообщество

профессионалов, работающих

по международному кодуДОКУМЕНТЫ ОО "АФПБ"ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ


ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ


ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ

Защита и удовлетворение законных общих социально-экономических, возрастных, национально-культурных и других интересов членов Организации и способствование удовлетворению интересов общества в сфере родительства, беременности и родов.

Задачи Организации:

- проведение общественно-просветительской работы среди молодых семей, родители и молодежи с целью приобретения обществом осознания важности подготовки к родительтву, беременности и родам ;

- консолидация специалистов в сфере природного родительства;

- организация тематических семинаров, конференций, профессональных колегиумов, официальных встреч, консилимов и т.д. с целью достижения целей деятельности Организации;

- помощь родителям в реализации их прав в государственных и негосударственных учреждениях, предприятиях, организациях;

- содействие повышению уровня квалификации, практического опыта специалистов в сфере природного родительства;

- создание единых стандартов работы специалистов по естественному родительству, в том числе перенимая успешный опыт других странУСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ

Выдержки из Устава (укр)


Організація є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України з моменту її державної реєстрації у 2011 році


Мета створення та діяльності Організації: задоволення та захист законних спільних соціально-економічних, вікових, національно-культурних та інших інтересів своїх членів та сприяння задоволенню інтересів суспільства в сфері батьківства, пологів а батьківства.


Основними завданнями Організації є:

- проведення суспільно-просвітницької роботи серед новостворених молодих сімей, батьків та молоді з метою набуття суспільством усвідомлення важливості підготовки до питання вагітності, пологів та батьківства;

- сприяння підвищенню якості послуг, що надаються медичними закладами, підвищення професійності та етики персоналу медичних закладів з метою забезпечення максимально безпечного протікання вагітності та пологів ;

- консолідація спеціалістів в галузі природного батьківства;

- організація тематичних семінарів, конференцій, професійних колегіумів, офіційних зустрічей, консиліумів тощо з метою досягнення основної мети діяльності Організації;

- допомога батькам в реалізації їх прав в державних і недержавних установах, підприємствах, організаціях;

- сприяння підвищенню рівня кваліфікації, практичного досвіду спеціалістів у сфері природного батьківства;

- створення єдиних стандартів роботи фахівців з природного батьківства, в тому числі шляхом запозиченням передового досвіду інших країн.


Організація має право представляти та захищати інтереси членів Організації у суді та інших державних органах.


Члени Організації. Їх права та обов'язки.


Членами Організації можуть бути особи, які досягли 21 року та мають сертифікат (свідоцтво тощо), який підтверджує статус особи як фахівця з природного батьківства. Рішення про прийом члена в Організацію приймає Правління на підставі поданої письмової заяви. Членство у будь-яких об'єднаннях, фондах та організаціях не є перепоною до членства в Організації, якщо їх діяльність не суперечить Статуту Організації та чинному законодавству України.


Член Організації має право:


брати участь в обговоренні та прийнятті рішень, стосовно діяльності Організації;

подавати пропозиції про виключення (в примусовому порядку) з числа членів тих, хто на його погляд не дотримується статутних завдань та вимог, а також чинить дії, що завдають шкоди Організації;

звертатися з заявами та пропозиціями до будь-якого органу управління Організації стосовно питань пов'язаних зі своєю діяльністю і одержувати відповідь по суті свого звернення;

звертатися до Організації по допомогу у справі захисту своїх законних прав та інтересів;

брати участь в обговорені питань, стосовно своїх прав та обов'язків;

подавати скарги до будь-якого органу управління Організації.


Члени Організації зобов'язані:

брати участь у впровадженні в життя завдань Організації;

зміцнювати авторитет Організації;

утримуватись від дій, що завдають шкоду Організації;

дотримуватись положень Статуту Організації;

виконувати рішення статутних органів управління Організації;

сплачувати членські внески в порядку та на умовах, визначених Зборами.


Членство в Організації припиняється:

за власним бажанням на підставі письмової заяви;

примусово за рішенням Зборів Організації за умов порушення вимог цього Статуту.До складу Організації також можуть входити асоційовані члени. Асоційоване членство може бути як індивідуальне так і колективне. Індивідуальними асоційованими членами можуть бути особи, які поділяють основну мету та завдання Організації, але не мають статусу фахівців з природного батьківства. Колективними асоційованими членами можуть бути медичні установи, громадські об’єднання працівників медичної галузі.Кодекс доул АФПБ

(международный стандарт практики)


Доула оказывает психологическую, иформационную, практическую поддержку для семей, находящихся в перинатальном периоде и конкретно в родах. Доула всегда морально поддерживает своих клиентов, подбадривает их и заботится об их комфорте. Сертифицированная доула должна быть пунктуальна и щепетильна в вопросах чистоплотности (как физической, так и моральной) по отношению к своим клиентам. Суть профессии заключается в том, что семьи доверяют доуле и ожидают прогнозируемого поведения, преследующего интересы семьи. Недопустим подрыв доверия семей к профессии в виде беспечного, бестактного или нечестного обращения с ними.


Доула не дает никаких рекомендаций, не назначает и не отменяет препараты. Все решения клиенты принимают самостоятельно, доула не имеет права руководить их действиями или давать какие-либо указания. Доула не является медработником, не проводит никаких медицинских процедур (в частности осмотры и любые исследования), не делает и не отменяет назначения. Доула также не дает никаких других рекомендаций, в том числе в плане натуропатических препаратов: трав, настоек, упражнений и такого прочего…


Доула оказывает помощь клиентам в овладении необходимыми знаниями для принятия решения, основанного на праве информированного согласия. Доула разъясняет суть и последствия тех или иных процедур или действий, которые могут иметь место в родах. Доула помогает сориентироваться клиентам в обоснованности тех или иных устоявшихся практик, которые могут быть использованы в тех или иных учреждениях, теми или иными специалистами. Доула способствует реализации клиентами своих прав, как пациентов и как граждан, которые находятся в уязвимом положении, в состоянии стресса, боли и экстраординарной ситуации.


Доула, сертифицированная согласно международному протоколу, должна придерживаться правил конфиденциальности. Ни при каких обстоятельствах нельзя обсуждать, выкладывать в Сети или иначе публиковать информацию, на распространение которой вам не было выдано специальное разрешение клиентки. То же касается фотографий, контактных данных и т.п.


Сертифицированная доула должна этично относится к коллегам и к профессионалам, работающим в медицине. В частностри речь идет об авторских правах и недопустимости плагиата. Интеллектуальная собственность – это большой труд, длительные поиски, время, силы и деньги на достижение результата. Не нарушайте нормы морали, копируя материал, который вам не принадлежит (указывайте ссылки на источник).


Сертифицированная доула всегда продолжает обучаться. Наше информационное поле постоянно обновляется. Для того, чтобы не утратить актуальность своих знаний, постоянно ищите и читайте профильную информацию, посещайте тренинги и конференции. Пользуйтесь возможностью помогать мамам в качестве волонтера, если какое-то время вы не практикуете, чтобы не утратить квалификацию.


ВАЖНО! Доулы, которые являются одновременно представителями другой профессии (например, врач, акушерка, т.п.), не имеют права выполнять действия, выходящие за рамки кодекса и стандартов практики доул, в то время, когда они работают с клиентами как доула! Если специалист осуществляет такие действия или планирует их осуществлять, значит он не имеет права называть себя доулой и предлагать свои услуги как доулы! Если специалист планирует предоставлять услуги, выходящие за рамки стандарта практики доулы, он обязан себя представлять только как специалист другой профессии - не доулой! С другой стороны, если доула, имеющая медицинское образование или осуществляющая акушерскую практику, гарантирует клиентам работу исключительно в рамках стандарта практики доулы, может позиционировать себя как доула.


Роды без медицинского сопровождения (домашние роды с доулой, соло-роды)

ОО АФПБ признает за женщиной право на отказ от медицинской помощи и на принятие личного решения, касательно места для родов и выбора сопровождения для поддержки во время них. Однако, следуя принципам информированного согласия, мы должны сообщить, что соло-роды не являются максимально безопасными, и не рекомендованы медицинскими сообществами, такими как сообщества акушерок и гинекологов Канады, Америки, Королевской Австралии и Новой Зеландии... Таким образом, сертифицированная доула обязана предпринять шаги для обсуждения с клиенткой возможных более безопасных и максимально соответствующих ее потребностям вариантов, которые она может выбрать. Работающая в рамках международного кодекса доула не должна выступать в качестве единственного специалиста, оказывающего поддержку роженицы, в течении ее родов. Это может повлечь за собой негативные последствия, юридического или морального характера, а также ударить по авторитету профессиональных доул в целом.


При цитировании, пожалуйста, ссылайтесь на ОО "АФПБ" с активной ссылкой www.doula.com.ua